วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม 2555
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบฯ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลฯ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระฯ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ความมีสาระสำคัญในการวางแผน และปฏิบัติงานสอบบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 หลักฐานการสอบบัญชี – ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 การดำเนินงานต่อเนื่อง
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 หนังสือรับรอง
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ข้อควรพิจารณา-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อข้อมูลเปรียบเทียบ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินฯ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 ข้อควรพิจารณา-การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตามแม่บทเพื่อวัตถุฯ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 การพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งฯ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 การรับงานในการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ
แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี รหัส 1000 วิธีการขอคำยืนยันระหว่างธนาคาร ยกเลิกตาม IFAC
แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี รหัส 1004 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับดูแลธนาคารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคาร ยกเลิกตาม IFAC
แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี รหัส 1006 การตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร ยกเลิกตาม IFAC
แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี รหัส 1010 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในการตรวจสอบงบการเงิน ยกเลิกตาม IFAC
แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี รหัส 1012 การตรวจสอบเครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารอนุพันธ์ ยกเลิกตาม IFAC
แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี รหัส 1013 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - ผลกระทบต่อการตรวจสอบงบการเงิน ยกเลิกตาม IFAC
แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี รหัส 1014 การรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ ยกเลิกตาม IFAC
มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 การสอบทานงบการเงิน
มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 งานให้ความเชื่อมัน่ นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินฯ
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่น ต่อการควบคุมขององค์กรอื่นที่ให้บริการ
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 การปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4410 การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
Framework แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น